کانال کوچه علی چپ

تجربه نشان داده کسی که توده ای بوده، چریک فدایی بوده، تروریست چپی پیکاری بوده، تروریست مجاهد بوده، هرگز نمی تواند قضاوت منصفانه ای در مورد خانواده پهلوی و دوران قبل از انقلاب داشته باشند.

بیشتر بخوانید