وا اسلاما!

هرچه دانشمندان هسته ای گفتند مازوت نسوزانید و آلودگی ایجاد نکنید، گوش نکردید. حالا بفرما این هم نتیجه اش. اخیرا دانشمندان غیر هسته ای متوجه شده اند که آلودگی هوا باعث کوچک شدن سرمایه اسلام میشود. خدا خودش بخیر کند

بیشتر بخوانید