خروش امت مسلمان قم در برابر تعرض «رضاخانی» حکومت جائر به حرم!

مگر میتوان در برابر اقدام دین ستیزانه دولت (بستن در حرم بروی مومنین) ساکت نشست؟ 2/2 March 16 – Qom, #IranIRGC paramilitary Basij members & regime supporters broke into the sites. My take:These religious sites are a source of massive

بیشتر بخوانید