واقعا نور به قبرت ببارد

این روزها که آخوندها ایران را نابود کردند و زن و مرد و پیر و جوان در حال مرگ تدریجی اند، قدر محمدرضا شاه را بهتر می توان درک کرد. یک زمامدار وطن پرست و میهن دوست هر چقدر هم عیب و نقص داشته باشد هزار مرتبه بهتر از مشتی آخوند کثافت بیعرضه دروغگو بی وطن است.

یادت گرامی ای شاه ایران دوست

بیشتر بخوانید