۴۱ سال نظام اسلامی در ۴۵ ثانیه

جای افراد را به ترتیب زیر عوض کنید:مرد خارجی: دنیای متمدنخبرنگار: نظام!عابران: مردمکودک: ؟؟؟ اینو خودتون حدس بزنید! پینوشت: تنها چیزی که تو این ویدئو نمیبینید”نرمش قهرمانانه” است!

بیشتر بخوانید