دو شقه شدن تیم بایدن در مورد سیاست مواجهه با ج.ا.

تیم بایدن در مورد سیاست مواجهه با ایران به دو نیم تقسیم شده. یک گروه معتقدند که باید بدون توجه به مسایل دیگر (موشکی و منطقه ای) به برجام برگشت. گروه دیگر معتقدند که باید مذاکرات موشکی/منطقه ای به موازات مذاکرات هسته ای جریان یابد.

بیشتر بخوانید