استراتژی “کارزار بین دو جنگ” اسرائیل (The Campaign Between Wars)

برای سالها دکترین نظامی اسرائیل با دو مرحله به هم پیوسته مشخص می شد. مرحله اول آمادگی و آموزش برای جنگ, و مرحله دوم جنگ با دشمنان در جبهه نبرد و پشتیبانی از جنگ. این استراتژی برای سالها در مقابله

بیشتر بخوانید