دولت فرانسه به دنبال مقابله با نفوذ «چپ اسلامگرا» (Islamo-leftism) در مراکز آموزش عالی است

فردریک ویدال، وزیر آموزش عالی فرانسه در نظر دارد تا در راستای مقابله با نفوذ «چپ اسلامگرا» در دانشگاه ها از مرکز ملی تحقیقات علمی بخواهد تا وضعیت تمامی پژوهش های آکادمیک را بررسی کند.

بیشتر بخوانید