تریلر فیلم “نسرین”, صحبت با کارگردان و یک میز گرد درباره این مستند (انگلیسی)

این مستند در یو تیوب قبل اجاره یا خرید است. صحبت با کارگردان Jeff Kaufman: میز گرد درباره این مستند با شرکت عباس میلانی, رضا خندان و شیرین عبادی:

بیشتر بخوانید